Pogoji sodelovanja/Terms of Service

(SI) Kot vaš trener lahko sodelujem z vami le, če:

 • Imate pristen in resen namen, da se spremenite.
 • Pripravljeni ste prejeti, sprejeti in ukrepati na podlagi povratnih informacij.
 • V naših razpravah ste pošteni in odkriti.
 • Pripravljeni ste raziskovati, izzivati ​​in spreminjati negativne vedenjske vzorce.
 • Pripravljeni ste preizkusiti nove načine obnašanja, učenja in dela.
 • Izpolnili boste morebitne učne naloge med treningi (domača naloga).
 • Izpostavili boste in odkrito razpravljali o vseh vprašanjih v zvezi s cilji, na katerih delamo.
 • Zavedate se vrednosti, ki jo lahko ima coaching za vaš osebni in poklicni razvoj.
 • Me boste obvestili takoj, če je coaching neuspešen.
 • Vse informacije o odnosu trener/stranka in morebitne pisne opombe bodo ostale zaupne, razen v redkih okoliščinah, kjer to določa zakon.
 • Potrebujem 48-urno obvestilo o kakršni koli odpovedi ali prestavitvi. posameznega treninga. Vsaka odpoved ali prestavitev termina na zahtevo stranke, ki ni v skladu s tem pogojem, bo zaračunana po polni urni postavki seje.
 • Delal bom v okviru etičnega kodeksa Mednarodne zveze trenerjev in kot je opisano v etičnih smernicah v coaching pogodbi, ki jo dobite pred prvo coaching seanso v podpis.

(EN) As your coach, I can work with you if:

 • You have a genuine and serious intention to change.
 • You are ready to receive, accept and act on feedback.
 • You are honest and open in our discussions.
 • You are willing to explore, challenge and change negative behavior patterns.
 • You are ready to try new ways of behaving, learning and working.
 • You will complete any learning tasks during the training sessions (homework).
 • You will raise and openly discuss any issues related to the goals we are working on.
 • You are aware of the value that coaching can have for your personal and professional development.
 • You will notify me immediately if the coaching is unsuccessful.
 • All information about the coach/client relationship and any written notes will remain confidential, except in rare circumstances where required by law.
 • I require 48 hours notice of any cancellation or rescheduling. individual training. Any cancellation or rescheduling of the appointment at the request of the client, which is not in accordance with this condition, will be charged at the full hourly rate of the session.
 • I will work within the framework of the Code of Ethics of the International Coaching Federation and as described in the ethical guidelines in the coaching contract that you get to sign before the first coaching session.

Izjava o omejitvi odgovornosti/Disclaimer

(SI) Sodelovanje v coaching in consulting procesu je prostovoljno. Neuro svetovalci in trenerji se strinjajo, da bodo ves čas zvesto, po svojih najboljših močeh iz izkušenj, sposobnosti in talentov, opravljali vse dolžnosti, ki se lahko zahtevajo od svetovalca/trenerja v skladu s pogoji te pogodbe. Neuro svetovalci in trenerji ne jamčijo, da bodo njihova prizadevanja imela kakršen koli vpliv na poslovanje strank ali da bo katera koli kasnejša izboljšava rezultat prizadevanj Neuro svetovanja in treniranja. Stranka razume in sprejema, da je uspeh ali neuspeh prizadevanj Neuro svetovalcev in trenerjev odvisen od strankinega truda in sposobnosti izpolnjevanja načrtovanih nalog.

(EN) Participation in the coaching and consulting process is voluntary. Neuro Consultants and Coaches agrees that it will all times faithfully, to the best of its experience, abiltiy and talents, perform  all the duties that may be required of and from Consultant pursuant to the terms of this agreement. Neuro Consultants and Coaches do not guarantee that its efforts will have any impact on the Clients’ business or that any subsequent improvement will result from Neuro Consultants’ efforts. Client understands and acknowledges that the success or failure Neuro Consultants’ and Coaches’ efforts depend on Clients’ effort and ability to fulfil designed tasks.