NeuroTube

NeuroTube #2 ESG Special
NeuroTube #1 Predstavitev NeuroTube in Neuratorjev / Introduction to NeuroTube and Neurators.

Ropotanje, intervjuji, in komentarji o neuroznanosti in psihologiji v praksi.

Sem Igor Vlačič, ustanovitelj Neuroagencije, platforme za upravljanje s spremembo. Že nekaj časa napovedujem spremembo, ki temelji na izsledkih nevroznanosti in psihologije.

Ko je pred dobrim desetletjem moj prijatelj napovedal, da bo 21 stoletje stoletje možganov, si nisem predstavljal, da bo taka ekspanzija znanstvenih izsledkov prišla do uporabnosti v vsakdanjem življenju posameznika in to tako hitro.

Morda vas zanima, kaj ta #neuro pravzaprav pomeni.

Nevroznanost in psihologija se prepletata, obenem pa omogočata celosten in integralen način obravnane posameznika. Klasični pristopi vse probleme rešujejo parcialno ali v zelo definiranih okoliščinah, medtem ko neuro paradigma izvira iz bio-psiho-socialnega modela obravnave posameznika, to je metoda celostnega pristopa, ki vključuje komunikacijo in odnos.

Vsako naše vedenje je pravzaprav komunikacija, interakcija med našim internim in eksternim okoljem, narativ pa je način doživljanja naše izkušnje. Tako kot si pripovedujemo svojo zgodbo, tako jo živimo.

Neuro program je metodologija, strateški pogled in način obravnave vseh treh dimenzij: naše biološkosti, psihologije in našega odnosa z okoljem. Vse skupaj povezuje #komunikacija, zato je komuniciranje naravno polje za učinkovito spremembo.

Pripravil sem #neurotubo, serijo video prispevkov, podcastov in intervjujev, v katerih bom skupaj z izkušenimi strokovnjaki iz različnih področij predstavili ‘neuro’ model. 

Zvedeli boste, kako si lahko izboljšate svoje #počutje in #doživetje s preprostimi metodami in ukrepi. 

Ostanite povezani z Neurotubo in odprite se za vaše boljše počutje. Saj to dejansko vsi hočemo, a n?


Rumblings, interviews, and commentary about neuroscience and psychology in practice.

I am Igor Vlačič, the founder of Neuroagency, a platform for change management. For some time now, I have been predicting a change based on the findings of neuroscience and psychology.

When my friend predicted more than a decade ago that the 21st century would be the century of the brain, I had no idea that such an expansion of scientific findings would come to be useful in everyday life of an individual and so quickly.

You might be wondering what this #neuro actually means.

#Neuroscience and #psychology intertwine and at the same time, enable a #holistic and #integral way of dealing with the individual. Classical approaches solve all problems partially or in very defined circumstances. At the same time, the neuro-paradigm originates from the bio-psycho-social model of dealing with the individual, i.e., the method of a holistic approach that includes communication and relationship.

All our behavior is actually a communication, an interaction between our internal and external environment, and narrative is a way of experiencing our experience. As we tell our story, so we live it.

The Neuro program is a methodology, a strategic view, and a way of dealing with all three dimensions: our #biology, #psychology, and our #relationship with the #environment. Everything is connected by #communication, so communication is a natural field for effective #change.

I have prepared #neurotube, a series of video contributions, podcasts, and interviews in which I will present the ‘neuro’ model together with experienced experts from various fields.

You will learn how you can improve your well-being and experience with simple methods and measures.

Stay connected with #neurotube and open up to your better self. We all really want that, right?

Presentation of Neurocoaching